Tjenester

Advokattjenester til klienter innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer og også privatpersoner

Vi bistår både i forbindelse med planlegging og rettsavklaring i tillegg til å håndtere tvistesaker, kontakt mot myndighetene og mye mer.

Vi holder også regelmessig kurs, særlig innen forretningsjuridiske emner. 

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan hjelpe deg eller din virksomhet med.

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål. Dette gjelder både i forhold til korrekt regeletterlevelse og bistand i tvister som ved oppsigelser mv. Vi bistår i undersøkelser og behandling av varsler o.l.

Skatterett - MVA

Vi hjelper våre klienter både i tvister for domstolene og ved planlegging, organisering og gjennomføring av konkrete transaksjoner. Vi bistår med å etablere gode rutiner for regeletterlevelse. Når det gjelder MVA har vi bred erfaring, både i forhold til private og offentlige.

Vi har god erfaring både med ordinær merverdiavgiftslov og regelverk som gir kompensasjon for MVA både i forhold til kommuner og fylkeskommuner og i forhold til private. Også særordninger som f. eks. gjelder for frivillig sektor, idrettslag o.l. har vi bred erfaring med.

Forvaltningsrett

Vi bistår både det offentlige, private virksomheter og privatpersoner i forhold til forvaltningsrettslige spørsmål. Vi har bred erfaring med å bistå klienter i forhold til ulike regulatoriske krav knyttet til ulike virksomhetstyper. Kraftsektoren, avfallsbransjen, parkering, bompenger for å nevne noen slik spesielt regulerte sektorer.

Anskaffelser

Det offentlige og en del virksomheter må følge særskilte anskaffelsesregler når det skal foretas enkelte innkjøp. Vi bistår både kjøpere og tilbydere i slike prosesser, både mht. å ivareta regelverket i en anskaffelse/tilbudsprosess og også evt. tvister i forbindelse med anskaffelsesregelverket.

Kontrakter / Avtaler

Vi bistår ved kontraktsforhandlinger og ved utforming av kontrakter. Både i individuelle transaksjoner og ved etablering av f. eks. en virksomhets generelle avtalebetingelser. Ved løpende inngåelse av mengdeavtaler med kunder er det blant annet viktig å ha fokus på mekanismene for inngåelse av bindende avtaler som gjerne skjer ved elektronisk kommunikasjon mv.

Bransjer:

FAST EIENDOM, utbygging, planlegging, særlig i forhold til MVA, avtaler med kommuner vedr infrastruktur / rekkefølgetiltak mv.

KRAFTSEKTOR, særlige regulatoriske krav, spesielle forhold knyttet til nettvirksomhet, kraftproduksjon og strømsalg.

OFFENTLIG SEKTOR, kommuner/fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Vi har også bred representasjon av private virksomheter som yter tjenester til eller for det offentlige, f. eks. innen helse, omsorg og undervisning.

PRIVATPERSONER, i forhold til aksjonærrettigheter, arbeidsrettslige forhold og tvister knyttet til fast eiendom, Vi bistår også i spørsmål som gjelder arv, fremtidsfullmakter, generasjonsskifter og også i saker om skifte mellom ektefeller/samboere med mer.

Kontakt oss
Fyll ut skjemaet, send mail eller ring oss.

    © 2022 E2Advokat
    Utviklet av: