SNUDD AVREGNING - MVA PÅ TJENESTEKJØP FRA UTLANDET

Kjøper din virksomhet annonser på Facebook eller Google? Kjøper dere programvare fra utenlandsk leverandør? Eller konsulent- og rådgivningstjenester fra leverandør som ikke er norsk? Leier virksomheten inn utenlandsk personell?

I så fall kan det tenkes at reglene om «snudd avregning» av MVA («reverse charge») gjelder for dere.

Hva er snudd avregning?

Merverdiavgiftsloven § 3-30 bestemmer at det skal beregnes moms av «fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet».

Loven innebærer en plikt for kjøper/mottaker i Norge til (selv) å beregne, innrapportere og betale moms ved import av bestemte typer av tjenester fra utenlandsk leverandør som ikke er registrert i Norge.

Det er dette som omtales som «snudd avregning» eller «reverse charge». 

Hva er en fjernleverbar tjeneste?

Plikten gjelder for import av «fjernleverbare tjenester».

En «tjeneste» er etter merverdiavgiftsloven alt som kan omsettes og som ikke er varer.

En tjeneste er «fjernleverbar» når «utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted». Det er altså den teoretiske muligheten for at den aktuelle tjenesten kan uføres uavhengig av et bestemt fysisk sted som er avgjørende. Hvordan tjenesteleveransen faktisk skjer trenger altså ikke være avgjørende.

Typisk er alle tjenester som kan leveres elektronisk, f.eks. over internett, fjernleverbare. Fra forvaltningspraksis vises at blant annet disse tjenestene anses som fjernleverbare:

  • Markedsføringsannonser fra for eksempel Google eller Facebook
  • Programvare eller programvarelisenser
  • Utvikling av nettsider og programvare
  • Leie av domener og nettsider
  • Juridisk rådgivning
  • Arkitekttjenester
  • Konsulent- og rådgivningstjenester
  • Regnskapstjenester
  • Innleie av personell, regnes som «fjernleverbar» selv om personellet møter på angitt konkret lokasjon

Hvem må beregne snudd avregning?

Merverdiavgiftsloven § 11-3 fastsetter at mottakeren av tjenestene skal beregne og betale merverdiavgift.

Plikten til å beregne snudd avregning ved import av fjernleverbare tjenester gjelder likevel bare når mottakeren er næringsdrivende eller offentlig virksomhet.

Offentlig virksomhet omfatter statlig, kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Dette omfatter også institusjoner som eies eller drives av stat og kommune. AS/ASA, statsforetak og andre lignende selvstendige rettssubjekter omfattes ikke av definisjonen offentlig virksomhet. Slike rettssubjekt må vurderes om de er næringsdrivende, selv om de er eid eller kontrollert av offentlig virksomhet.

Næringsdrivende virksomhet er en aktivitet/virksomhet som drives for egen regning og risiko, som har et visst omfang og som er egnet til å gå med økonomisk overskudd over tid. Det er naturlig å vurdere begrepet næringsdrivende i § 3-30 sin forstand på samme måte som ellers innen avgifts- og skatteretten.

Plikten til beregne moms ved snudd avregning er ikke begrenset til næringsdrivende eller offentlig virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Er mottakeren av tjenesten ikke registrert i Merverdiavgifts-registeret, skal moms likevel først beregnes/betales når de samlede kjøp for en termin overstiger 2 000 kroner. Vær oppmerksom på at en termin i denne sammenheng er tre månedlig.

Tjenesten må være merverdiavgiftspliktig

Siden et av hovedformålene med bestemmelsen i § 3-30 og reglene om snudd avregning er å skape konkurransenøytralitet mellom norske og utenlandske tjenesteytere, så gjelder reglene bare hvis tjenesten som er kjøpt fra den utenlandske leverandøren ville vært avgiftspliktig ved norsk innenlandsk omsetning. 

Dette betyr f.eks. at kjøp av en undervisningstjeneste eller en finansiell tjeneste fra utlandet ikke skal avgiftsberegnes.

Hvordan beregner man korrekt MVA?

Merverdiavgiften som skal betales ved snudd avregning skal beregnes av betalingen til den utenlandske leverandøren.

De vanlige reglene om beregningsgrunnlag for MVA gjelder, og dette innebærer at ikke bare selve vederlaget for tjenesten skal inngå i beregningsgrunnlaget, men at ev. gebyrer, salær, provisjoner og andre beløp som påløper ved leveringen av tjenesten også skal inngå i beregningsgrunnlaget.

Dersom leverandøren krever betalt i utenlandsk valuta, skal beregningsgrunnlaget for momsen omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen etter tolloven på leveringstidspunktet. Tollmyndighetene fastsetter omregningskurser for ulike valutaene som publiseres på www.toll.no.

Legitimasjon for fradrag eller kompensasjon

Merverdiavgiftsloven § 15-10 bestemmer at inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget. Det samme kravet gjelder for kompensasjonsrett. Legitimasjonskravet gjelder også for inngående MVA som er beregnet etter reglene for snudd avregning.

Leverandører som ikke er registrert i Norge har ikke plikt til å utstede salgsdokumentasjon (faktura) som oppfyller de norske kravene til faktura. De bilag som er mottatt fra leverandøren, som antas å være utformet i henhold til leverandørlandets regler, må derfor danne legitimasjon for anskaffelsen og ev. fradrag eller kompensasjonskrav for merverdiavgiften som er beregnet ved snudd avregning.

Hvordan rapportere snudd avregning?

Merverdiavgift som skal beregnes ved kjøp av fjernleverbare tjenester, skal innberettes som utgående merverdiavgift i den ordinære skattemeldingen for merverdiavgift. Ev. fradrag føres i aktuell post (etter sats) for inngående avgift. Kompensasjonskravet rapporteres i den ordinære kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift.

Mottakere som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal rapportere kjøpet i mva-melding for omvendt avgiftsplikt (RF-0005).

Konsekvenser ved mangelfull rapportering

Dersom det ikke rapporteres korrekt MVA ved snudd avregning så kan det foreligge grunnlag for ileggelse av straffeskatt.

Størrelsen på straffeskatten avhenger av den konkrete saken, men sedvanlig ilegges 20% straffeskatt dersom mottaker ikke har fradragsrett eller kompensasjonsrett for MVA. 

Det har også vært ilagt straffeskatt for mangelfull rapportering av snudd avregning selv om mottakeren har fradragsrett eller kompensasjonsrett for merverdiavgift, men det er neppe lengre rettslig grunnlag for straffeskatt i disse tilfellene.

© E2Advokat
Utviklet av: