MVA i finanssektoren

Finansielle tjenesteleverandører som anskaffer datalisenser/datatjenester fra utenlandsk leverandør, beregner MVA etter reglene om snudd avregning.

Finansielle tjenesteleverandører kan unnlate å beregne MVA dersom anskaffelsen er en tjeneste som er unntatt som en finansiell tjeneste etter norsk rett.

Dom fra EU utvider rekkevidden av unntaket og presiserer parameterne som unntaket skal vurderes etter.

Dommen må ha betydning for skatteetatens behandling av slike saker.

I norsk MVA-rett er det unntak fra MVA for finansielle tjenester, som f.eks. bank, forsikring, fondsforvaltning, forvaltning av investeringsselskap m fl.

Virksomheter som yter finansielle tjenester beregner ikke utgående MVA av sin omsetning, og får heller ikke fradrag for MVA som påløper på sine anskaffelser.

Det er derfor avgjørende at alle anskaffelser som finansielle virksomheter foretar vurderes nøye mht. om underleveranser i seg selv kan være unntatt. Dersom underleveransen er unntatt som finansiell tjeneste betyr det at en unngår MVA som en kostnad på anskaffelsen.

Særlig i forbindelse med dataanskaffelser / IT-lisenser mv. har dette vært omdiskutert i lengre tid.

Virksomheten har argumentert at man kjøper tjenester som er «særskilt, spesifikk og vesentlig» for finansielle tjenester – og derfor omfattet av unntaket slik at man har unngått å måtte beregne mva ved snudd avregning.  Avgiftsmyndighetene har praktisert unntaket svært strengt, og fastsatt MVA-plikt i en rekke tilfeller.

EU-domstolens dom av 17. juni 2021 (C-58/20 og C-59/20) konkluderer med at en ekstern leverandør av software til investeringsselskap/administrasjonsselskap var omfattet av «finansunntaket». Denne avgjørelsen må ha betydning for norske myndigheters praksis – og åpner for at flere underleveranser til finansielle virksomheter kan omfattes av unntaket.

Finansielle virksomheter bør vurdere om de har anskaffelser som kan være unntatt MVA etter dommen.

Kort om saksforholdet i dommen

Forenklet gjelder saken leveranse til et investeringsselskap/administrasjonsselskap der en rekke mindre investorer investerte i verdipapirer. Administrasjonsselskapet anskaffet software fra et eksternt dataselskap. Softwaren ble anskaffet av administrasjonsselskapet for å beregne den enkelte investors inntekt etc. og for å kunne klargjøre for den enkelte investors skatterapportering. Ved hjelp av denne softwaren utarbeidet investeringsselskapet en rapport for den enkelte investor. Softwaren ble benyttet i investeringsselskapets datasystem/infrastruktur.

Rettslig vurdering

Det er på det rene at tredjeparters leveranser kan være omfattet av finansunntaket for MVA. Vilkåret for at tredjeparters ytelse kan omfattes av unntaket er at

 • Ytelsen sett under ett utgjør en særskilt helhet
 • Ytelsen er spesifikk og vesentlig for den finansielle tjenesten

Når det gjelder det første kulepunktet uttaler retten at ytelsen fra tredjepart kan være en «særskilt helhet» selv om ytelsen kun kan anvendes integrert som del av investeringsselskapets data-infrastruktur og selv om det er kjøperen, dvs. investeringsselskapet, som konkret anvender softwaren til å utarbeide grunnlag for skatterapport for sine kunder. Det var ikke et krav at IT-leverandøren hadde ansvar for noen del av leveransen ovenfor kunden direkte. Det var heller ikke noe krav til at en konkret oppgave var «satt ut» til en underleverandør i sin helhet. I det konkrete tilfellet var det anskaffet en data-lisens som ble benyttet til å løse en konkret oppgave for investeringsselskapet.

Når det gjelder vilkåret spesifikk og vesentlig uttaler domstolen blant annet (avsnitt 46/47):

«…Domstolen har udtalt, at ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af selve institutterne for kollektiv investering, såsom … juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning samt værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser). [omfattet af anvendelsesområdet for momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g)]»

Ytelsen er således spesifikk for den finansielle tjenesten også når den løser administrative oppgaver – som f.eks. investorenes skatterapportering.

Dommen slår dermed fast at følgende momenter trekker i retning av at finansunntaket for MVA kan anvendes:

 • Tjenesten består i å gi bruksrett til software til investeringsselskapet og
  • softwaren sikrer rett beskatning av de enkelte investorer (løser administrativ plikter)
  • software utelukkende foretar beregninger som er vesentlig for risikostyring og resultatmåling
 • Forutsatt at tredjeparts ytelse har
  • tett sammenheng med forvaltningen av investeringsselskapet og
  • utelukkende leveres med henblikk på forvaltning av slike selskap
 • Det er ikke nødvendig at oppgaven er outsourcet i sin helhet til en tredjepart

© E2Advokat
Utviklet av: