Entreprenører kan redusere likviditetsulempen som oppstår når byggherren ikke betaler

Dersom kunden/byggherre ikke betaler regningen på forfall oppstår det naturligvis en likviditetsulempe for entreprenøren.

En del av likviditetsulempen skyldes at entreprenøren (her alle typer av bygge- og anleggsarbeid) har en betalingsplikt til staten for fakturert moms. Entreprenørens betalingsplikt til staten for fakturert merverdiavgift er helt uavhengig av byggherrens betaling. Fakturert merverdiavgift kan slik utgjøre en vesentlig del av  likviditetsulempen som entreprenøren opplever pga. byggherrens manglende betaling.

Likviditetsulempen kan reduseres tilsvarende fakturert moms ved bevisst bruk av bokføringsforskriftens regler og konkret avtaleregulering av betalingsplan og håndtering av tvister underveis i kontraktsperioden. 

Når må entreprenør utstede faktura?

Entreprenører er som regnskapspliktig og skattesubjekt underlagt bokføringsreglene.

Bokføringsforskriften § 5-2-2 bestemmer at salgsdokument, dvs. faktura,  skal utstedes «snarest mulig og senest en måned etter levering». Denne hovedregelen gjelder likevel ikke når annet tidspunkt er bestemt i forskriften.

Etter bokføringsforskriftens § 5-2-4, så skal løpende levering av entreprenørtjenester, og varer som leveres i den forbindelse, faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen for merverdiavgift. Den alminnelige oppgaveterminen for merverdiavgift er to-månedlig, januar og februar, mars og april osv. Leveranser i januar og februar skal faktureres innen utgangen av mars, leveranser i mars og april innen utgangen av mai, osv.

Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden, se siste setning i bokføringsforskriften § 5-2-4 og § 8-1-2a.

Salgsdokument skal uansett utstedes når «arbeidet er fullført» – og da senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen.

Når skal fakturert merverdiavgift betales?

Ser man på lovene om merverdiavgift, skattebetaling og skatteforvaltning samlet, så ser man at merverdiavgift som er angitt i faktura (utgående mva) skal betales samtidig som omsetningen rapporteres i skattemeldingen for merverdiavgift.

Disse lovene sammenholdt innebærer at entreprenøren skal rapportere sin omsetning fra januar og februar innen 10. april, omsetningen i mars og april innen 10. juni, osv. Samtidig som rapporteringsfristen forfaller betalbar merverdiavgift til staten. All utgående merverdiavgift som er oppkrevd i utstedt faktura er betalbar moms. Plikten til å betale MVA til staten gjelder som nevnt selv om byggherren ikke betaler.

Tvist underveis i prosjektet og før faktura er utstedt

Entreprenører kan bruke bokføringsforskriftens regler og konkrete avtaler med byggherrer til å redusere likviditetsulempen dersom det oppstår tvist om en faktura, og kunden nekter å betale inntil tvisten er bilagt.

Bokføringsforskriften gir adgang til å avtale fakturering til arbeidet er «fullført». Dersom dette er avtalt som alternativ til å utstede salgsdokument i samsvar med arbeidets fremdrift, så kan utfaktureringen utsettes til arbeidet er fullført. Korresponderende med utsettelse av faktureringen, utsettes betalingsplikten for moms til staten.  

Dersom det avtaltes konkret vil entreprenøren kunne unnlate å fakturere et omtvistet krav underveis i prosjektet. Det gjelder også der partene i utgangspunktet har avtalt løpende fakturering i samsvar med fremdriften.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at bokføringsreglene har unntak fra anledningen til å utsette faktureringen ved tvist, der det faktisk mottas en delbetaling i samsvar med fremdriften. I slike tilfeller har entreprenøren plikt til å utstede salgsdokumentasjon for den mottatte delbetalingen, og korresponderende plikt til å innbetale fakturert moms på delbetalingen.

Etter at entreprenørprosjektet er fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen for merverdiavgift, se ovenfor angående frister.

Tvist knyttet til arbeid som er fakturert

Som nevnt over er utgangspunktet en betalingsplikt for fakturert moms. Dersom det oppstår tvist knyttet til arbeid som er fakturert, gir bokføringsforskriften adgang for entreprenøren til å lage kreditnota for allerede utstedte faktura. Vi viser her til høringsnotatet for endringene som ble innført i bokføringsforskriften per 1. januar 2021:

«Departementet legger til grunn at forslaget tilsier at en fakturering som forutsetter at oppdragsgiver betaler, og som bare er pliktig dersom dette premisset faktisk slår til, vil kunne korrigeres ved kreditnota når det blir klart at forutsetningen for faktureringen (oppdragsgiverens betaling) ikke var til stede. Det vil stille entreprenøren i samme situasjon som dersom tvisten hadde oppstått før faktura ble utstedt. I et slikt scenario ville entreprenøren i medhold av forslag til endring av bokføringsforskriften § 8-1-2a første ledd kunne ha avventet å fakturere det omtvistede kravet til arbeidet var fullført.»

Ved kreditering av allerede utstedt faktura vil plikten til å betale moms fra den opprinnelig/krediterte faktura opphøre. Dersom merverdiavgiften av den krediterte faktura allerede er innbetalt staten, oppstår det en tilbakebetalingsrett for mva som allerede er innbetalt.

Dette gir en praktisk løsning for entreprenører i tilfeller der det oppstår vederlagstvister mellom entreprenør og byggherre. Avtaler mellom entreprenører og byggherrer bør også regulere også adgangen til å utstede kreditnota for faktura som det oppstår tvist om. 

© E2Advokat
Utviklet av: