Arver du gjeld?

Arvinger mottar normalt verdier i arv som har positivt økonomisk innhold. Dette er fordi de aller fleste dødsboene har større verdier enn gjeld. Noen arvelatere etterlater seg imidlertid mer gjeld enn eiendeler. Arven kan da bli en økonomisk byrde, en gjeld. Denne artikkelen gir tips for hvordan arvingene kan sikre seg mot å havne i en situasjon der en arver gjeld.

Arver du gjeld?

De aller fleste dødsboene er solvente og har større verdier enn forpliktelser. Gjeldsgraden i de norske husholdningene har imidlertid økt de senere årene, og det forekommer at arvelatere etterlater seg mer gjeld enn eiendeler. Ikke minst kan det være en risiko for dette når dødsfallet skjer relativt tidlig i livet.

I Norge er ofte fast eiendom den største delen av formuen. Eiendomsverdiene har steget jevnt de siste årene, men det kan komme både lokale og nasjonale nedganger i eiendomsverdiene. Svært ofte er eiendomskjøp lånefinansiert, og aktuelle eiendommer er normalt pantsatt i forbindelse med låneopptaket. Muligheten til opplåning/refinansiering innebærer også at «gammel» eiendom kan ha «ny» gjeld.

Arveloven medfører overtakelse av ansvaret for avdødes gjeld som vilkår for skifte og arv  

Arveloven har ulike alternativer for behandling av dødsboet som oppstår ved arvelaterens død. I Norge er det vanligst at boet blir overtatt enten i uskifte eller til privat skifte. Et mindretall velger offentlig skifte, gjerne da fordi det er usikkerhet knyttet til håndteringen av avdødes formue eller det er oppstått uenigheter mellom arvingene.

Uansett skifteform er hovedregelen at den eller de som overtar eiendelene og rettighetene i boet etter den avdøde, også må overta ansvaret for forpliktelsene som den avdøde hadde. Også for uskifte er det et vilkår at den lengstlevende ektefellen eller samboeren overtar ansvaret for avdød ektefelle/samboer sine forpliktelser. Hadde avdøde gjeld, så må ansvaret for denne gjelden overtas før skiftet kan gjennomføres og arv utdeles.

Er ansvaret for avdødes gjeld overtatt så er dette irreversibelt. Arvingene kan ikke trekke seg fra ansvaret når dette først er overtatt, heller ikke om det viser seg at gjelden overstiger verdiene i dødsboet. Det er derfor alltid lurt å starte booppgjøret med å skaffe seg en oversikt over hvilken utestående gjeld avdøde hadde ved sin bortgang.

Enkelte bo kan likevel skiftes uten at arvingene må ta over ansvaret for gjelden

I de aller minste dødsboene, dvs. bo der eiendelenes verdi utgjør mindre enn tre ganger Grunnbeløpet (i dag tilsvarer dette 319 197 kroner), vil boet kunne overtas til skifte uten at ansvaret for gjelden overtas.

Arveloven gir også unntak fra plikten til å overta ansvar for gjeld i dødsbo hvor samtlige arvinger er umyndige, og for arvinger som etter testament bare skal motta et bestemt, avgrenset gode av mindre økonomisk verdi. 

Hvordan skaffe seg oversikt over avdødes gjeld?

Det er ulike måter for hvordan arvinger kan skaffe seg oversikt over avdødes utestående gjeldsforpliktelser. Også andre lover enn arveloven kan anvendes for dette formålet. Utfordringen kan være å få tilgang til den relevante informasjonen om gjeldssituasjonen tidsnok for å overholde fristene som gjelder for beslutningen om hvilken skifteform man bør velge, eller beslutningen om gjenlevende ektefelle/samboer vil sitte i uskifte.

Preklusivt proklama gir en viss sikkerhet for arvingene

Utstedelse av såkalt preklusivt proklama går ut på at eventuelle kreditorer, dvs. de som avdøde hadde utestående gjeld til, oppfordres til å melde sine krav innen en frist på seks uker. Hovedregelen er at gjeldskrav som ikke meldes innen fristen, faller bort.

Det kan utstedes preklusivt proklama i perioden fra dødsfallet og frem til arvingene har valgt om boet skal skiftes privat eller offentlig, eller til gjenlevende ektefelle/samboer må melde at man ønsker uskifte. I de tilfeller hvor det blir åpnet offentlig skifte skal det utstedes proklama. Overtas boet til privat skifte, kan det utstedes proklama.

Mange benytter seg av preklusivt proklama og legger til grunn at dette gir en fullstendig og endelig avklaring av avdødes gjeldsforhold. Mange arvinger er ikke klar over at proklamaet ikke gjelder pantekrav (en særrett til å søke dekning for et krav) eller skattekrav, eller at det kan ha begrenset virkning for utenlandske gjeldskrav.

En arving som ønsker at tingretten skal utstede proklama i perioden før skifteform er valgt, må be tingretten om dette skriftlig og betale et gebyr som i dag utgjør 2 690 kroner.

Alle arvinger kan skaffe seg innsyn i saldoen på avdødes bankkonti, skattekrav mv.

Arvinger, også gjenlevende ektefelle/samboer, kan få fullmakt til å få innsyn i avdødes formues- og gjeldsforhold. Fullmakten må innhentes fra tingretten. En slik formuesfullmakt vil gi rett til innsyn i saldoen på avdødes bankkonti og tilgang til visse transaksjonsdata.

En arving og gjenlevende ektefelle/samboer vil også kunne få utlevert opplysninger om skatteforhold. Dette følger av skatteforvaltningsloven, som bestemmer at skatteopplysninger kan gis til den avdødes ektefelle, samboer og arving når vedkommende kan vise til et saklig behov for innsyn. Har man fått fullmakt fra tingretten som nevnt i forrige avsnitt, kan også denne benyttes til å innhente relevante skatteopplysninger og eventuelt få en forhåndsligning. Det samme gjelder for den som er bemyndiget etter skifteattesten.

Etter ekteskapsloven har ektefeller plikt til å gi hverandre opplysninger om økonomiske forhold. Selv om de fleste ektefeller holder hverandre informert om sine økonomiske forhold, viser erfaringen at dette ikke alltid er tilfellet.

Opplysningsplikten mellom ektefeller om økonomiske forhold gjelder underveis i ekteskapet. Denne plikten kan imidlertid også brukes som en innsynsrett etter at en ektefelle er falt bort. Lengstlevende ektefelle kan kreve at skattemyndighetene gir opplysninger om, eller kopi av avdød ektefelles skattemelding og endelige fastsetting av formues- og inntektsskatt for avdøde. Hvis avdøde ektefelle eide aksjer el., så kan gjenlevende ektefelle kreve «opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet», og av andre som har midler til forvaltning».
 

Hva da når arven er gjeld?

Hvis undersøkelsene viser at avdøde hadde gjeld som overstiger verdiene vedkommende eide, så kan man unnlate å overta ansvaret for gjelden.

Når ansvaret for gjelden ikke blir overtatt, kan det ikke gjennomføres privat skifte. Skiftet må da gjennomføres som et offentlig skifte. Ved offentlig skifte er det vanlig at det oppnevnes en bostyrer som gjennomfører skiftet. Åpning av et offentlig skifte krever normalt at det stilles sikkerhet for skifteomkostningene, og det må betales gebyr for åpning av offentlig skifte, salær til bostyrer og kanskje også salær til arvingens egen advokat.

Om boet viser seg å ha underdekning, dvs. negativ økonomisk verdi, vil arvingene kunne velge å ikke tiltre arven. Det er imidlertid ingen hindre i loven for at arvingene overtar et bo med negativ økonomisk verdi, f.eks. dersom arvingene er optimistiske på at verdiene i boet senere kan bli positive eller at boet i hovedsak består av en fast eiendom som man ønsker å overta til tross for at den er pantsatt for mer enn den økonomiske verdien.

For gjenlevende ektefelle/samboer innebærer unnlatelse av å overta ansvaret for gjelden at skiftet ikke kan utsettes. Gjenlevende ektefelle/samboer kan da ikke sitte i uskifte, og ektefelle/samboer må da eventuelt kjøpe ut avdødes eierandel i bolig, fritidseiendom, bil eller andre eiendeler som gjenlevende ektefelle/samboer ønsker å beholde.

© E2Advokat
Utviklet av: