ARBEIDSAVTALEN

Arbeidsavtalen er for de fleste en av de viktigste avtalene man inngår.

Ofte benyttes standardiserte avtaledokument som arbeidsavtaler. I mange  tilfeller er imidlertid arbeidsavtalene spesialavtaler som krever mer enn en standard kontrakt mal hentet fra nettet.

Midlertidige ansettelser, konkurranseklausuler, bonus- og pensjonsrettigheter er noen  forhold som ofte krever mer spesifikk avtaleregulering, for å gjenspeile partenes hele og fulle avtale. En godt utarbeidet arbeidsavtale, som fullt ut dekker hva arbeidsgiver og arbeidstaker faktisk har avtalt, senker risikoen for uenigheter og konflikter knyttet til arbeidsforhold.

Forutsetningene for virksomheten og ansettelsesforholdene kan endres. Det kan være variasjoner i behov for arbeidstakere, eller i hvilke oppgaver man trenger ansatte til. Endrede behov og muligheter hos arbeidsgiver, gir berettiget krav til omstilling av både arbeidsoppgaver og administreringen av virksomhetens arbeidsstokk. Også ansatte kan ha behov for endringer i sin arbeidssituasjon etter sin livssituasjon, og ansattes behov for endring kan, som for arbeidsgiverne, være varige eller midlertidige.

Uansett hvor gjennomtenkt og nøyaktig arbeidsavtalen er utarbeidet, så kan verken arbeidsgiver eller arbeidstaker forutse alle fremtidige situasjoner. En god arbeidsavtale har derfor også regulering av hvorledes partene skal håndtere endringsbehov, og hvilke felles «spilleregler» som skal gjelde når den uforutsette situasjonen oppstår.

En avtale viser sin kvalitet når uenigheten mellom avtalepartene oppstår. Det er ikke i de gode dagene at avtalen «hentes frem», men når konflikten mellom partene er oppstått. Det samme gjelder for avtaler om arbeidsforhold. Det oppstår noen ganger konflikter mellom arbeidsgivere og dens ansatte, og særlig for arbeidsgivere er det avgjørende å kjenne til arbeidsrettens saksbehandlingsregler. Selv om arbeidsretten har til dels omfattende saksbehandlingsregler, så gir arbeidsjussen også mulighet for å avtale hvorledes partene skal håndtere ulike situasjoner. Arbeidsgiver kan altså avtale visse spesifikke saksbehandlingsregler med sine ansatte. Praksis fra domstolene viser at den minste overtredelse av arbeidsrettens saksbehandlingsregler, uten at dette er lovlig avtalt, kan påføre arbeidsgivervirksomheten et økonomisk ansvar. Og kanskje også et dårlig omdømme.

Alle arbeidsgivere må derfor håndtere enhver situasjon relatert til arbeidsforhold på en korrekt måte for å unngå tap av rettigheter eller økonomisk ansvar. Det samme gjelder i en viss grad også for arbeidstakere, selv om loven er mindre strikt for den ansatte og for hvorledes den ansatte må opptre i ulike arbeidsrelaterte situasjoner.

Vi har god kompetanse på alle sider ved arbeidsretten, og lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrelaterte spørsmål. Vi deltar i forhandlinger med arbeidsgivere og vi bistår i konflikter for domstolene for å sikre at våre klienters rettigheter ivaretas.

Vi bistår i arbeidsrettslige spørsmål blant annet:

  • Oppsigelser, avskjed, permittering eller suspensjon
  • Inngåelse og forhandling av arbeidsavtaler
  • Avklaring av konkurranseklausuler
  • Forhandlinger og konfliktavklaring
  • Endringer i arbeidsforholdet eller ved virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsforhold over landegrensene
  • Diskrimineringssaker
  • Varsling og undersøkelser
© E2Advokat
Utviklet av: